Macbook Pro 13″ Model A1706 อาการจอลาง ไม่มีเเสง

Macbook Pro 13″ Model A1706 อาการจอลาง ไม่มีเเสง
ระบบไฟของตัว Logic Board Macbook เสียหายในส่วนของวงจรไฟเลี้ยงจอ backlight ทำไห้จอไม่สว่างมืดจนมองไม่เห็นครับ
ทางร้านได้ทำก่อนเเก้ไขวงจรไฟเลี้ยง backlight ไห้กลับมาสว่างใช้งานไห้ปกติครับ